13 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdf
14 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
15 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf
16 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.PDF
09 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.pdf
10 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf
11 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
12 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562.PDF
05 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562.pdf
06 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf
07 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf
08 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf
01 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.PDF
02 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
03 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545.pdf
04 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553.pdf